ribbon set_리본 세트_여성 악세사리


/SIMS4 CC/

리본세트로 머리띠,초커,가터,팔찌 있어요.
머리띠는 모자 카테고리입니다.
가터는 목걸이 카테고리입니다.


bracelet, choker,
garter(necklace category),
head-band(hat category)


/무단 수정, 재업로드 금지/
/Do not re-edit and re-upload/
/댓글은 큰 힘이 됩니다/
/Please comment below/------------------------------------------------------------------------------------------
[garter]


[with adfly]


------------------------------------------------------------------------------------------
[bracelet]

[with adfly]
bracelet_DOWNLOAD(Sim File Share)


------------------------------------------------------------------------------------------
[choker]

[with adfly]
choker_DOWNLOAD(Sim File Share)


------------------------------------------------------------------------------------------
[head-band]

[with adfly]
head-band_DOWNLOAD(Sim File Share)

Popular Posts